حرفهای دلتنگی

داراجهان ندارد،سارازبان ندارد  

  باباستاره ای درهفت آسمان ندارد

کارون زچشمه خشکید،البرزلب فروبست

  حتی دل دماوند،آتش فشان ندارد

دیوسیاه دربند،آسان رهیدوبگریخت

  رستم دراین هیاهو،گرزگران ندارد

روزوداع خورشید،زاینده رودخشکید  

   زیرادل سپاهان،نقش جهان ندارد

برنام پارس دریا،نامی دگرنهادند 

  گویی که آرش ما،تیروکمان ندارد

دریای مازنی ها،برکام دیگران شد

  نادرزخاک برخیز،میهن جوان ندارد

داراکجای کاری،دزدان سرزمینت

بربیستون نویسند،داراجهان ندارد

آییم به دادخواهی،فریادمان بلنداست

 اماچه سوداینجا،نوشیروان ندارد

سرخ وسپیدوسبزاست این بیرق کیانی

   اماصدآه وافسوس،شیرژیان ندارد

کوآن حکیم طوسی،شهنامه ای سراید

   شایدکه شاعرما،دیگربیان ندارد

هرگزنخواب کوروش،ای مهرآریایی

  بی نام تووطن نیز،نام ونشان ندارد  

پ.ن:این شعربه مناسبت حذف شدن تاریخ پادشاهی ازکتب درسی،واسم ایمیل شده بودولی متأسفانه اسم شاعروننوشته بودند.

نوشته شده در پنجشنبه ٢۸ آبان ۱۳۸۸ساعت ۱:٠٦ ‎ب.ظ توسط صبا دل نوشته های شما ()

* مردم همیشه چیزهایی که تومی گویی راباورندارند،اماهمیشه کارهایی که می کنی راباوردارند.

* سادگی وصداقت مسیری است برای شادمانی حقیقی ودرست.

* هیچ کس نمی تواندبه عقب برگرددوازنوشروع کنداما همه می توانند ازهمین حالاشروع کنندوپایان تازه ای بسازند.

* هزاران راه به خوشبختی منتهی می شود.اگریکی ازآنهامسدودشد،راه دیگری راانتخاب کنید.

* برقسمت خویش قناعت کردن نشانه بی نیازی است.

* آنچه درست است همیشه محبوب همگان نیست وآنچه که محبوب همگان است،همیشه درست نیست.

* بادمی وزد...می توانی درمقابلش هم دیواربسازی،هم آسیاب بادی.تصمیم باتوست.

* زیباترین حکمت دوستی،به یادهم بودن است،نه درکنارهم بودن.

* خوب گوش کردن رابیاموزیم.گاهی فرصتها بسیارآهسته در می زنند.

* ازانسانهاغمی به دل نگیرزیراخودنیزغمگینند.باآنکه تنهایندولی ازخودگریزانندزیرابه خودوعشق خودوحقیقت خودشک دارند.پس دوستشان بداراگرچه دوستت نداشته باشند.

نوشته شده در دوشنبه ٢٥ آبان ۱۳۸۸ساعت ۱۱:٤٤ ‎ق.ظ توسط صبا دل نوشته های شما ()

دوستهای گلم،جونم براتون بگه که چندوقت پیش دوست خوبم سایه،ازم خواسته بودکه ده موردازچیزهایی که دوست دارم وده موردازچیزهایی که دوست ندارم بگم.راستش این مدت بسکه سرم شلوغ بودنتونستم دراین موردچیزی بنویسم.اماچون به سایه جون قول داده بودم، حالاکه وقت کافی دارم  می نویسم.هرچندیه جورایی یه بیوگرافی کامل میشه،امااشکال نداره.

اول ازاون ده تاچیزی که دوست دارم شروع می کنم:

 1. دریا.عاشق دریاهستم واگه ساعتهاکنارش بشینم ونگاهش کنم بازهم خسته نمیشم.قلب
 2. جنگل وابرومه وبارون روخیلی دوست دارم.تاحالاشب توی جنگل بودیدکه تاصبح هم بارون بیاد؟آدم پروانه ای میشهفرشته
 3. کتاب خوندن.تصاویر زیباسازی ، عکس های یاهو ، بهاربیست       www.bahar-20.comمخصوصاًاگه کتابی ازشریعتی ویاجبران خلیل وپائولوکوئیلوباشه ویارمانی که بدونم ارزش داره واسش وقت بذارم.
 4. نوشتن رودوست دارم،بشرطی که آرومم کنه.
 5. ازرک گویی وصادقانه حرف زدن خوشم میاد(حتی اگه باعث بشه کارم روازدست بدم!)
 6. عاشق سفررفتنم.مخصوصاًاگه جایی باشه که تاحالانرفتم.جاهای بکروناب.
 7. کارکردن.یه جورایی توی خونه نشستن ودورازجماعت بودن اذیتم می کنه.
 8. شعروشاعری.شعرهای حافظ وفروغ واخوان و....
 9. عکاسی.ثبت کردن لحظه هاروخیلی دوست دارم وکلی هم عکس دارم.تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عکس های یاهو ، بهاربیست       www.bahar-20.com
 10. نقاشی وموسیقی رودوست دارم امافرصت نکردم بطورجدی بهشون برسم.

حالا می رسیم به ده تاچیزی که دوست ندارم:

 1. ازنگاه نادرست وازطعنه تاریک متنفرم!تصاویر زیباسازی ، عکس های یاهو ، بهاربیست       www.bahar-20.com(دراولین فرصت یه پست دراین موردبایدبذارم!)
 2. ازپاچه خواری بدم میاد(حتی اگه انجام ندادنش منجربه ازدست دادن کارم بشه!)
 3. اززورگفتن بدم میادوبه هیچ وجه زیربارحرف زورنمیرم.تصاویر زیباسازی ، عکس های یاهو ، بهاربیست       www.bahar-20.com
 4. ازاینکه کسی بخوادزرنگ بازی دربیاره وفکرکنه من نمی فهمم متنفرم.
 5. ازفخرفروختن به دیگران بدم میاد.حالم ازاونهایی که فکرمی کنن ازدماغ فیل افتادن،بهم میخوره.سبز
 6. دروغ گفتن رودوست ندارم حتی اگه مصلحتی باشه.
 7. وای ازروزی که بفهمم کسی ازروی اجباروفقط واسه حفظ رسم ورسوم وخالی نبودن عریضه،باهام ارتباط برقرارمی کنه.اونوقته که اسمش میره توی black listحالامیخوادآشناباشه،غریبه باشه،دوست باشه ویاحتی فامیل نزدیک باشه!
 8. ازآدمهای مقدس مآب ومتعصب های الکی نفرت دارم.میدونیدکه کدومهارومیگم،همونهایی که واسه حفظ منافع،روی پیشونیشون جای مهرنمازمونده!
 9. ازاینکه لطف امروزم،وظیفه فردام بشه،بیزارم.حتماًمی دونیدیعنی چی؟!
 10. راستش نمی خواستم اینو بنویسم اماشایدواستون پیش اومده که بعدازسالهایکهوتوی خیابون یه دوست قدیمی روببینید،کلی توی دلت ذوق می کنی اماطرف انگارنه انگارکه تورومی شناسه.خب یه حس مشمئزکننده به آدم دست میده دیگه!!

پ.ن:چیزهایی که دوست دارم خیلی بیشترازده موردهستند،اماخداروشکردوست نداشتنی هام خیلی نیستندوکلی به خودم فشارآوردم تاهمین ده موردرونوشتم!چکارکنم دیگه،بسکه دلم صاف ومهربونه(خودشیفتگی مزمن!)تصاویر زیباسازی ، عکس های یاهو ، بهاربیست       www.bahar-20.com

 

نوشته شده در پنجشنبه ٢۱ آبان ۱۳۸۸ساعت ۱٢:٢٤ ‎ب.ظ توسط صبا دل نوشته های شما ()

شبی ازشبها،یادمن پاورچین پاورچین،

ازدرخانه برون رفت وندانستم کی بازآمدوکجابود!!

 آنقدربوبردم که تنش بوی دلاویزتوراباخودداشت!

مانندهمیشه به یادمی آورم روزهای نخستین راکه چه عاشقانه درانتظارت بودم وهربارباحضورت چه شادمانه لحظات راسپری می کردم وبه یادمی آورم زمان نبودنت راکه چه بی صبرانه درآرزوی دیدارت بودم وامروزچقدرمن شادوخوشبختم که هنوزهم همچون روزنخست،عاشقانه دوستت دارم.

من آمده ام تاازپس کوچه های باغ زندگی،خاطرات باتوبودن رابیابم،اماچه نیازی به گشتن ویافتن است ؟!!هرجاکه میروم بوی توهست.چشمان مهربانت که انتهانداردوباداشتن چشمانت مرابه الماس ستاره هانیازی نیست.دستان نوازشگرت که بهترین تکیه گاه تمام لحظه های من است وباداشتن دستانت به صلابت کوههانیازی ندارم.همه و همه دریادوخاطرمن،امیدزندگی است.چقدرعادت کرده ام به بودنت که حتی یک ثانیه نبودنت،به اندازه تمام دنیادیرمی گذردودرآن لحظه هادل عجیب بهانه ات رامی گیرد.

عزیزدل،بادلی سرشارازمهرتو،آغازچهارمین سال باهم بودنمان راجشن می گیرم ودل عاشقم راپیشکش وجودسبزت میکنم.تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.comتصاویر متحرک ، یاهو ، زیباسازی وبلاگ ، بهاربیست       www.bahar-20.com

نوشته شده در یکشنبه ۱٧ آبان ۱۳۸۸ساعت ۱:٥٢ ‎ب.ظ توسط صبا دل نوشته های شما ()

سلام دوستهای خوبم.دلم واسه همه تون تنگ شده بود.ممنونم که به یادمن بودیدوبهم سرزدید.منم به یادشماهابودم وواسه همه دوستای خوبم دعاکردم.تازه اومدم وسعی کردم به همه سربزنم و کامنت بذارم.بهرحال ازاینکه توی این مدت که نبودم اینجااومدیدممنونم.جای همه خالی بود.خیلی حس وحال خوبیه.یه جورایی آدم احساس سبکی میکنه.امیدوارم همه کسانی که دلشون پرمیکشه واسه زیارت،هرچی زودتربتونند برن اونجا.دوستتون دارم.

نوشته شده در شنبه ۱٦ آبان ۱۳۸۸ساعت ٢:٢٦ ‎ب.ظ توسط صبا دل نوشته های شما ()

خیلی وقت بودکه کبوتردلم بی اختیارپرمی کشیدبه سمت تو.هربارکه گنبدوبارگاهت روازتلویزیون می دیدم،بی اختیاردلم می لرزیدوچشمام پرازاشک میشدوازت می خواستم که منوبطلبی.امانمیدونم چی میشدکه هرباربرنامه ریزی کردیم نشد.واقعاًنمیدونم.یامااراده مون واسه اومدن کم بودویاتونطلبیدی.امانه،ماسست اراده بودیم.مگه میشه توکه ضامن آهوهاشدی،توکه رئوف ترین امامی،صدای قلب منونشنوی؟؟!!خیلی دلتنگت بودم وازت خواستم که منوصدابزنی"صداکن مراصدای توخوب است"واینبارطلبیدی وصدایم زدی وچه زمان باشکوهی که همه جاواسه اومدنت غرق شادی ونوره ومن چقدرسرمستم وخوشحال وچه بیقرارم که زودترزمان سفرفرارسد.امادلم می خواهدهنوزنیامده وازاین راه دوردعاکنم.کلی باهات حرف دارم.ازهمینجاشروع میکنم وتکرارمیکنم،مبادا اونجاکه اومدم ازشوق دیدنت یادم بره چی می خواستم بگم وزبونم بندبیاد.هرچندنیازی به گفتن نیست که توخودناگفته میدانی.

ازبچگی یادگرفتم که همیشه موقع دعاکردن،اول واسه دیگران دعاکنم وبعدخواسته های خودموبگم.واسه همین:

- دعامیکنم برای تمام دوستان حقیقی ومجازی ام که دعاهای زیبایشان اجابت شودوتوراای مهربان،شفیع قرارمی دهم بین آنهاوخدایشان.

- دعامیکنم برای شادی وآرامش روح کسانی که رفتندودربین مانیستند.آنهایی که برای بیان اندیشه ونظرخویش رفتند-خواسته وناخواسته-رفتندتابدانیم که حرمت اندیشه،فراتراززمان ومکان است ودریادهاوخاطره هاباقی می ماند.

- دعامیکنم برای رهایی تمام کسانی که به حرمت همان اندیشه هاوآرزوهای بربادرفته،اکنون دربندمی باشندودعامیکنم برای صبورماندنشان.

- دعامیکنم برای تمام جوانانی که دربازی روزگار،هدفشان راگم کرده اند.

- دعامیکنم...و....و...."حرف مابسیارووقت اندک وآسمان بارانیست" 

ومیدانم که صدای ماراهرکجاکه باشیم خواهی شنید.

"توکه یک گوشه چشمت غم عالم ببرد   

                         حیف باشدکه توباشی ومراغم ببرد"

پ.ن.1:تولدامام رضا(ع) روبه همه دوستهای خوبم تبریک میگم.

پ.ن.2:من دارم میرم مشهد،همه دلهاتونو روانه حرم کنید،منم نایب الزیارة میشم.شماهم توی دعاهاتون منوفراموش نکنید.

پ.ن.3:تاآخرهفته هستم،امادیگه نمیرسم آپ کنم،ولی بهتون سرمیزنم.

نوشته شده در سه‌شنبه ٥ آبان ۱۳۸۸ساعت ۱٢:٢٩ ‎ب.ظ توسط صبا دل نوشته های شما ()

ای بابا آدم نمیتونه واسه دل خودش دوکلمه حرف بزنهناراحتآخه وقتی آدم یه پست میذاره که" ادامه مطلب" داره،چراتاآخرش نمی خونیدکه زودقضاوت نکنیدکلافهازاین به بعدمطلب ادامه دارنمیذارم!طولانی هم شدبه من ربط نداره.غرزدن هم ممنوعساکت

نوشته شده در شنبه ٢ آبان ۱۳۸۸ساعت ۱۱:٠۸ ‎ب.ظ توسط صبا دل نوشته های شما ()

چقدرسخته که عشقت روبروت باشه،نتونی همصداش باشی

چقدرسخته که یک دنیابهاباشی،نتونی که رهاباشی

چقدرسخته که بارونی بشی هرشب،نتونی آسمون باشی

چقدرسخته که زندونی بمونی بی درودیوار،نتونی همزبون باشی

چه بدبخته قناری که بخونه امارویاش حس بیرونه

چه بدبخته گلی که مونده توگلدون،غمش یک قطره بارونه

چقدرسخته که چشمات رنگ غم باشه،ولی ظاهرپرازخنده

چقدرسخته که عشقت آسمون باشه،ولی آسون بگن چنده

چقدرسخته کلامت ساده پرپرشه،نتونی ناجی اش باشی

چقدرسخته که رفتن راه آخرشه،نتونی راهی اش باشی

چقدرسخته توخونه ات عین مهمون شی،بپوسی خسته ویرون شی

چقدرسخته دلت پرباشه،ساکت شی ولی توسینه داغون شی

چقدرسخته که یک دنیاصداباشی،ولی ازصحنه خوندن جداباشی

چقدرسخته که نزدیک خداباشی،ولی غرق عزاباشی

 

سخت است یک تنه دربرابرهمه ناملایمات بایستی.سخت است همه یکصداسازمخالف باشندوتوبرخلاف جریان آب شناکنی.سخت است درراهی قدم بگذاری که همه توراازآن نهی کنندوتوهرروزمصمم ترازدیروز،گام برداری.سخت است بجنگی برای بدست آوردن خواسته ات،علاقه ات،عشقت،بی آنکه اعلان جنگ داده باشی!بی آنکه دلی بلرزد،اشکی بلغزدوحرمتی شکسته شود.اما...لذت بخش است رسیدن به لحظه موعود.

زیباست لحظه ای که به توبگویند اراده ات تحسین برانگیزاست.وقتی به توبگویندبالاخره به ماثابت شدکه راه تو،هدفمندبوده وازروی خامی وکم تجربگی نبوده.وقتی بگویندکه انتخابت درست است وببینی حالا-یکدفعه-بعدازتحمل آنهمه تنهایی وسختی،همه باتوموافق شده اندودرکنارتوایستاده اندونه روبروی تو!خودرادراوج می بینی،زمین زیرپایت گهواره ای لرزان میشودکه نمی توانی برآن بایستی.می خواهی اوج بگیری وبه ابرهابرسی وبه خودت تبریک بگویی.به خودت،به صبوری ات،به تحملت،به تدبیرت وبه عشقت که درتمام آن روزهاچه صبورانه کنارت ایستاده بود.

آبان ماه برای من یادآوربهترین وزیباترین دقایق زندگیم است.گرچه به لطف خدای بی همتا،لحظه های ناب زیادی رادرزندگی تجربه کرده ام وازاینروخداراهمیشه شاکرم.امااین روزهاواین لحظه هافرای حس وحال زمینیان است.

ازآن روزهایی می گویم که پس ازدغدغه های بسیار،به آنچه می خواستم رسیدم،به آنچه می خواستیم رسیدیم.

پ.ن:شعراول پستم،ازترانه های زیبای رضاصادقی است که به یاداون روزهای سخت نوشتمش.

 

نوشته شده در جمعه ۱ آبان ۱۳۸۸ساعت ۱٠:٤٦ ‎ق.ظ توسط صبا دل نوشته های شما ()


Design By : Pars Skin