حرفهای دلتنگی

حرص آوره وقتی تورو ازحقت محروم میکنن!

از15فروردین برگشتم سرکار.هنوزیک ماه و نیم ازمرخصیم مونده اما اینقدرتماس گرفتند وغیرمستقیم تهدیدکردندکه مجبورشدم برگردم.جالب اینجاست ازروزی هم که اومدم همکارام رفتنددوره آموزشی و من هرروزشیفتم وجالب تراینه که نوبت من بودبرم دوره و بهونه آوردندکه تو بچه کوچیک داری وسخته واستکلافهیکی نیست بگه آخه اگه سختم بودچرامجبورم کردیدبرگردم اداره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟وازهمه جالب تراینجاست که وقتی نماینده بیمه بهشون اعتراض میکنه که این خانوم هنوزمرخصیش تموم نشده،چرابرگشته اداره،میگن خودش خواسته،مگه میشه بهش بگیم نیاسبز

حالاهرروزصبح بایه بغض که توی گلوم میمونه میام اداره و هرروزظهرمثل یه زندانی که میخوادفرارکنه،برمی گردم خونه.وقتی میرم خونه بهرادکلی واسم حرف داره و بازبون   نی نی ها،برام حرف میزنه وازسروکولم بالامیره ومن هرچی بغلش میکنم ومی بوسمش عطشم رفع نمیشه.

این روزهابهرادبرایم شیرین ترازهمیشه است.صبح هاکه میخوام بیام-گاهی- بیدارمیشه وشیرمیخوره وچنان بغلم میکنه ودستاشودورگردنم حلقه میکنه که خودم باچشم اشکبارازخونه بیرون میام.به گفته پرستارش،بعدازمن میخوابه تاساعت10 که دوباره بیدارمیشه وشیرمیخوره وبازی میکنه وتلویزیون نگاه میکنه وکتاب میخونن تاظهرکه دوباره بخوابه.نزدیک اومدن من دوباره بیدارمیشه وشیرمیخوره ووقتی من میرسم دیگه باهاش بازی میکنم تاخودش اعلام کنه که خوابم میاد.بعدش کنارهم میخوابیم وچنان توی بغلم غلت میزنه که باتموم خستگیم حاضرنیستم چشم ازش بردارم.غروب که امین میادمیریم بیرون وکمی می چرخیم وشب هم بهراددوست داره تاوقت خوابش باامین مشغول باشه.ساعت 10شب میخوابه ودوباره 12بیدارمیشه.حالادیگه من وامین هلاک شدیم واون میخوادبازی کنه.ماهم میذاریمش وسط خودمون وکم وبیش باهاش بازی میکنیم وچرت میزنیم.کافیه چشمامون بسته باشه،بهراداینقدربادستهای کوچولوش صورتمون رونوازش میکنه ودستامون رومیگیره که چشمامون روبازکنیم.دست آخرمن وامین خوابمون میبره وبهرادهم آروم وبیصدابه بازی ادامه میده ونمیدونم کی خوابش می بره!!!!!!!!!

ازهمه اینهاکه بگذریم صاحبخونه،خونه روفروخته وبایدجابجا بشیم.یه خونه پیداکردیم نزدیک اداره.اینقدرنزدیک که میشه ازتوی خونه،اداره رودید!!!دارم وسیله هاروجمع میکنم امابابهرادخیلی سخته.احتمالاًاوایل اردیبهشت جابجامیشم.

 

نوشته شده در یکشنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩۱ساعت ۸:۳٤ ‎ق.ظ توسط صبا دل نوشته های شما ()


Design By : Pars Skin