حرفهای دلتنگی

شبی ازشبها،یادمن پاورچین پاورچین،

ازدرخانه برون رفت وندانستم کی بازآمدوکجابود!!

 آنقدربوبردم که تنش بوی دلاویزتوراباخودداشت!

مانندهمیشه به یادمی آورم روزهای نخستین راکه چه عاشقانه درانتظارت بودم وهربارباحضورت چه شادمانه لحظات راسپری می کردم وبه یادمی آورم زمان نبودنت راکه چه بی صبرانه درآرزوی دیدارت بودم وامروزچقدرمن شادوخوشبختم که هنوزهم همچون روزنخست،عاشقانه دوستت دارم.

من آمده ام تاازپس کوچه های باغ زندگی،خاطرات باتوبودن رابیابم،اماچه نیازی به گشتن ویافتن است ؟!!هرجاکه میروم بوی توهست.چشمان مهربانت که انتهانداردوباداشتن چشمانت مرابه الماس ستاره هانیازی نیست.دستان نوازشگرت که بهترین تکیه گاه تمام لحظه های من است وباداشتن دستانت به صلابت کوههانیازی ندارم.همه و همه دریادوخاطرمن،امیدزندگی است.چقدرعادت کرده ام به بودنت که حتی یک ثانیه نبودنت،به اندازه تمام دنیادیرمی گذردودرآن لحظه هادل عجیب بهانه ات رامی گیرد.

عزیزدل،بادلی سرشارازمهرتو،آغازچهارمین سال باهم بودنمان راجشن می گیرم ودل عاشقم راپیشکش وجودسبزت میکنم.تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.comتصاویر متحرک ، یاهو ، زیباسازی وبلاگ ، بهاربیست       www.bahar-20.com

نوشته شده در یکشنبه ۱٧ آبان ۱۳۸۸ساعت ۱:٥٢ ‎ب.ظ توسط صبا دل نوشته های شما ()


Design By : Pars Skin