حرفهای دلتنگی

دوستهای گلم،جونم براتون بگه که چندوقت پیش دوست خوبم سایه،ازم خواسته بودکه ده موردازچیزهایی که دوست دارم وده موردازچیزهایی که دوست ندارم بگم.راستش این مدت بسکه سرم شلوغ بودنتونستم دراین موردچیزی بنویسم.اماچون به سایه جون قول داده بودم، حالاکه وقت کافی دارم  می نویسم.هرچندیه جورایی یه بیوگرافی کامل میشه،امااشکال نداره.

اول ازاون ده تاچیزی که دوست دارم شروع می کنم:

 1. دریا.عاشق دریاهستم واگه ساعتهاکنارش بشینم ونگاهش کنم بازهم خسته نمیشم.قلب
 2. جنگل وابرومه وبارون روخیلی دوست دارم.تاحالاشب توی جنگل بودیدکه تاصبح هم بارون بیاد؟آدم پروانه ای میشهفرشته
 3. کتاب خوندن.تصاویر زیباسازی ، عکس های یاهو ، بهاربیست       www.bahar-20.comمخصوصاًاگه کتابی ازشریعتی ویاجبران خلیل وپائولوکوئیلوباشه ویارمانی که بدونم ارزش داره واسش وقت بذارم.
 4. نوشتن رودوست دارم،بشرطی که آرومم کنه.
 5. ازرک گویی وصادقانه حرف زدن خوشم میاد(حتی اگه باعث بشه کارم روازدست بدم!)
 6. عاشق سفررفتنم.مخصوصاًاگه جایی باشه که تاحالانرفتم.جاهای بکروناب.
 7. کارکردن.یه جورایی توی خونه نشستن ودورازجماعت بودن اذیتم می کنه.
 8. شعروشاعری.شعرهای حافظ وفروغ واخوان و....
 9. عکاسی.ثبت کردن لحظه هاروخیلی دوست دارم وکلی هم عکس دارم.تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عکس های یاهو ، بهاربیست       www.bahar-20.com
 10. نقاشی وموسیقی رودوست دارم امافرصت نکردم بطورجدی بهشون برسم.

حالا می رسیم به ده تاچیزی که دوست ندارم:

 1. ازنگاه نادرست وازطعنه تاریک متنفرم!تصاویر زیباسازی ، عکس های یاهو ، بهاربیست       www.bahar-20.com(دراولین فرصت یه پست دراین موردبایدبذارم!)
 2. ازپاچه خواری بدم میاد(حتی اگه انجام ندادنش منجربه ازدست دادن کارم بشه!)
 3. اززورگفتن بدم میادوبه هیچ وجه زیربارحرف زورنمیرم.تصاویر زیباسازی ، عکس های یاهو ، بهاربیست       www.bahar-20.com
 4. ازاینکه کسی بخوادزرنگ بازی دربیاره وفکرکنه من نمی فهمم متنفرم.
 5. ازفخرفروختن به دیگران بدم میاد.حالم ازاونهایی که فکرمی کنن ازدماغ فیل افتادن،بهم میخوره.سبز
 6. دروغ گفتن رودوست ندارم حتی اگه مصلحتی باشه.
 7. وای ازروزی که بفهمم کسی ازروی اجباروفقط واسه حفظ رسم ورسوم وخالی نبودن عریضه،باهام ارتباط برقرارمی کنه.اونوقته که اسمش میره توی black listحالامیخوادآشناباشه،غریبه باشه،دوست باشه ویاحتی فامیل نزدیک باشه!
 8. ازآدمهای مقدس مآب ومتعصب های الکی نفرت دارم.میدونیدکه کدومهارومیگم،همونهایی که واسه حفظ منافع،روی پیشونیشون جای مهرنمازمونده!
 9. ازاینکه لطف امروزم،وظیفه فردام بشه،بیزارم.حتماًمی دونیدیعنی چی؟!
 10. راستش نمی خواستم اینو بنویسم اماشایدواستون پیش اومده که بعدازسالهایکهوتوی خیابون یه دوست قدیمی روببینید،کلی توی دلت ذوق می کنی اماطرف انگارنه انگارکه تورومی شناسه.خب یه حس مشمئزکننده به آدم دست میده دیگه!!

پ.ن:چیزهایی که دوست دارم خیلی بیشترازده موردهستند،اماخداروشکردوست نداشتنی هام خیلی نیستندوکلی به خودم فشارآوردم تاهمین ده موردرونوشتم!چکارکنم دیگه،بسکه دلم صاف ومهربونه(خودشیفتگی مزمن!)تصاویر زیباسازی ، عکس های یاهو ، بهاربیست       www.bahar-20.com

 

نوشته شده در پنجشنبه ٢۱ آبان ۱۳۸۸ساعت ۱٢:٢٤ ‎ب.ظ توسط صبا دل نوشته های شما ()


Design By : Pars Skin