حرفهای دلتنگی

* مردم همیشه چیزهایی که تومی گویی راباورندارند،اماهمیشه کارهایی که می کنی راباوردارند.

* سادگی وصداقت مسیری است برای شادمانی حقیقی ودرست.

* هیچ کس نمی تواندبه عقب برگرددوازنوشروع کنداما همه می توانند ازهمین حالاشروع کنندوپایان تازه ای بسازند.

* هزاران راه به خوشبختی منتهی می شود.اگریکی ازآنهامسدودشد،راه دیگری راانتخاب کنید.

* برقسمت خویش قناعت کردن نشانه بی نیازی است.

* آنچه درست است همیشه محبوب همگان نیست وآنچه که محبوب همگان است،همیشه درست نیست.

* بادمی وزد...می توانی درمقابلش هم دیواربسازی،هم آسیاب بادی.تصمیم باتوست.

* زیباترین حکمت دوستی،به یادهم بودن است،نه درکنارهم بودن.

* خوب گوش کردن رابیاموزیم.گاهی فرصتها بسیارآهسته در می زنند.

* ازانسانهاغمی به دل نگیرزیراخودنیزغمگینند.باآنکه تنهایندولی ازخودگریزانندزیرابه خودوعشق خودوحقیقت خودشک دارند.پس دوستشان بداراگرچه دوستت نداشته باشند.

نوشته شده در دوشنبه ٢٥ آبان ۱۳۸۸ساعت ۱۱:٤٤ ‎ق.ظ توسط صبا دل نوشته های شما ()


Design By : Pars Skin