حرفهای دلتنگی

* بزرگترین خواننده،کسی است که سروده های سکوتمان را میخواند.

"ماسه وکف-جبران خلیل جبران"

* عشقی که درهرروزوهرشب،نونشود،دوام نخواهدیافت حتی اگربه پرستیدن منجرشود.

"ماسه وکف-جبران خلیل جبران"

* بخشش آن نیست که چیزی رابه من بدهیدکه نیازچندانی به آن ندارید.بخشش آن است که چیزی بدهیدکه به آن نیازمندترباشید.

"ماسه وکف-جبران خلیل جبران"

* فکرخدانزدهرانسانی متفاوت است وهیچ کس نمی تواندآیین خودرابردیگری تحمیل کند.

"جبران خلیل جبران"

* هنگام شادمانی به ژرفای دل خودنظرکنید.می بینیدکه شادمانی تان ازهمان سرچشمه جاریست که اندوهتان ازآن جاری بوده است وهنگام اندوه وغم بازبه ژرفای دلتان بروید.می بینیدکه به راستی گریه هایتان برای همانیست که روزی مایه شادیتان بوده است.

"جبران خلیل جبران"

*خداوندابه من آرامشی عطاکن که بتوانم بپذیرم آنچه رانمی توانم،شهامتی که تغییردهم آنچه راکه می توانم ودانشی که تفاوت آن دورابیابم.

"دکترشریعتی"

* حرفهایی هست برای نگفتن وارزش عمیق هرکسی به اندازه حرفهایی است که برای نگفتن دارد.

"دکترشریعتی"

* خدایاتقدیرم رازیبابنویس.کمک کن آنچه راکه توزودمی خواهی من دیرنخواهم وآنچه راکه تودیرمی خواهی من زودنخواهم.

* بزرگی میگه:من به خدانمیگم مشکلات بزرگی دارم،به مشکلات میگم خدای بزرگی دارم.

* من برنده ام!چون دستانم رابالامی برم ومطمئنم کسی دعای سرانگشتانم رااجابت می کند.

 

نوشته شده در دوشنبه ٩ آذر ۱۳۸۸ساعت ۱:٠۳ ‎ب.ظ توسط صبا دل نوشته های شما ()


Design By : Pars Skin