حرفهای دلتنگی

* وقتی میتوانی باسکوت حرف بزنی،به پایه های لغزان واژه تکیه نکن.خیلی وقتهاسکوت برابرطلاست.

* برای آرزوهایی که می میرندسکوتی بایدکرد،سنگین ترازفریاد.

* آدمیزادهرچه انسان ترمیشود،چشم براه ترمیشودواین حقیقت زیبایی است که همواره می درخشد.

-دکترشریعتی-

* هیچ وقت خودت رابرای کسی شرح نده.کسی که تورادوست داشته باشدنیازی به این کارنداردوکسی که تورادوست نداشته باشدآنراباورنخواهدکرد.

* خداوندبه سه طریق به دعاهاجواب می دهد:

 - اومی گویدآری وآنچه میخواهی به تومی دهد.

 - اومی گویدنه وچیزبهتری به تومی دهد.

 - اومی گویدصبرکن وبهترین رابه تومی دهد.

* خداوندباتولدهرانسان به ماثابت می کندکه هنوزبه بشرامیدواراست.

* یادت باشدکه گفتن جمله "یکی ازهمین روزها" یعنی هیچ یک ازاین روزها!

* روزهای اضطراب آورکنونی،روزهای قدیمی خوب فرداخواهندبود.

* شکست،تنهایک چیزراثابت می کند:اینکه اراده وتلاشمان برای پیروزی کافی نبوده است.

* اگرکسی توراآنطورکه می خواهی دوست ندارد،به این معنی نیست که توراباتمام وجودش دوست ندارد.

- گابریل گارسیا-

نوشته شده در چهارشنبه ۱٦ دی ۱۳۸۸ساعت ٩:٥٤ ‎ق.ظ توسط صبا دل نوشته های شما ()


Design By : Pars Skin