حرفهای دلتنگی

دوقطره آب اگرکنارهم قراربگیرندچه می کنند؟

- آنهاتصویرقطره دیگررادرخوددیده وبه هم می پیوندندویک قطره بزرگترتشکیل می دهند.

اگردوقطعه سنگ به هم نزدیک شوندچه می شود؟

- شایدآنهاتصویرسنگ دیگرراتاحدودی درخودببینند،اماهرگزباهم یکی نمی شوند.

هرچه سخت تروقالبی ترباشید،فهم دیگران برایتان مشکل تر ودرنتیجه احتمال بزرگترشدنتان نیزکاهش می یابد.

اگرسنگی ازکوه سرازیرشودوبه مانعی برخوردکندچه می کند؟

١- اگرمانع کوچک باشدازروی آن عبورمی کند.

٢- اگرمتوسط باشدآنرادرهم می شکند.

٣- اگربزرگترباشد،پشت آن می ایستدتاتقدیربعدی چه باشد.

اماآب چه می کند:

ابتداسعی میکندمانع راباخودهمراه کند.اگرنتوانست آنگاه بدون دردسربه دنبال فرارازکوچکترین روزنه می گرددواگرنتوانست صبرمیکندتابه اندازه کافی قوی شود،آنگاه یاازروی مانع عبورمیکندویامانع رادرهم می شکند.

آب درعین نرمی ولطافت درمقایسه باسنگ به مراتب سرسخت ترودررسیدن به هدف خودلجوج ترومصمم تراست.سنگ پشت اولین مانع جدی می ایستدولی آب راه خود را به سمت دریا می یابد.درزندگی بایدمعنای واقعی سرسختی واستواری ومصمم بودن رادردل نرمی وگذشت جستجوکرد.

گاهی لازم است کوتاه بیایی.گاهی نگاهت رابه سمت دیگران بدوز.صبوربایدبوداماهمیشه مصمم.

نوشته شده در دوشنبه ٢۱ دی ۱۳۸۸ساعت ۱٠:٠۳ ‎ق.ظ توسط صبا دل نوشته های شما ()


Design By : Pars Skin