حرفهای دلتنگی

ماامروزخانه های بزرگترداریم اماخانواده های کوچکتر!راحتی بیشترامازمان کمتر!مدارک تحصیلی بالاترامادرک عمومی پایین تر.آگاهی بیشتراماقدرت تشخیص کمتر.متخصصان بیشتر،مشکلات نیزبیشتر!داروهای بیشتراماسلامتی کمتر.

بدون ملاحظه ایام رامی گذرانیم.خیلی کم می خندیم.خیلی تندرانندگی می کنیم.خیلی زودعصبانی می شویم.تادیروقت بیدارهستیم.خیلی خسته ازخواب برمی خیزیم.خیلی کم مطالعه می کنیم.اغلب اوقات تلویزیون نگاه می کنیم.به ندرت دعامی کنیم!چندین برابرگذشته مایملک داریم اماارزش آنهاکمترشده است!خیلی زیادصحبت می کنیم.به اندازه کافی دوست نمی داریم.زیاددروغ می گوییم.زندگی ساختن رایادگرفته ایم امازندگی کردن رابلدنیستیم!سالهای عمرمان رابه زندگی افزوده ایم ونه زندگی رابه سالهای عمرمان.

ماساختمانهای بلندترداریم اماطبع کوتاهتر!بزرگراههای پهن ترداریم امادیدگاههای باریکتر!بیشترخرج می کنیم اماکمترداریم.بیشترمی خریم اماکمترلذت می بریم.تاکره ماه رفته ایم وبرگشته ایم اماقادرنیستیم برای ملاقات همسایه مان ازیک سوی خیابان به آنسوی خیابان برویم.فضای بیرون رافتح کرده ایم امافضای درون را،نه! اتم راشکافته ایم اماتعصب خویش را،نه! بیشترمی نویسیم اماکمتریادمی گیریم.بیشتربرنامه ریزی می کنیم اماکمتربه انجام می رسانیم.عجله کردن راآموخته ایم اماصبرکردن را،نه! درآمدهای بالاتری داریم امااصول اخلاقی پایین تر.کامپیوترهای بیشتری می سازیم تااطلاعات بیشتری نگهداری کنیم،تارونوشتهای بیشتری تولیدکنیم،اماارتباطات کمتری داریم.کمیت بیشتری داریم اماکیفیت کمتر.

اکنون زمان غذاهای آماده امادیرهضم است!انسانهای بلندقامت اماشخصیتهای پست!سودهای کلان اما روابط سطحی.فرصت بیشتراما تفریح کمتر.تنوع غذایی بیشتراماتغذیه ناسالم تر.منازل رویایی اماخانواده های ازهم پاشیده!

به دلیل تمام مواردفوق پیشنهادمی کنم ازامروزشماهیچ چیزرابرای موقعیتهای خاص نگذارید! زیراهرروز زندگی یک موقعیت خاص است.درجستجوی دانش باشید.بیشتربخوانید.ازدیدن مناظرزیبالذت ببرید،بدون اینکه توجهی به نیازهایتان داشته باشید.زمان بیشتری راباخانواده ودوستانتان بگذرانید.زندگی فقط حفظ بقا نیست،بلکه زنجیره ای ازلحظه های لذت بخش است.ازجام کریستال خوداستفاده کنید.عباراتی مانند یکی ازاین روزها رااجراکنید.همین امروزاجراکنید.بیاییدبه خانواده ودوستانمان بگوییم که چقدرآنهارادوست داریم.

هرچیزی راکه می تواندبه خنده وشادی شمابیفزاید،به تأخیرنیندازید.هرروز و هرساعت و هردقیقه یک لحظه خاص است وشمانمی دانیدکه شایدآن لحظه،آخرین لحظه باشد.

شادباشید.

پ.ن: روزمهندس روبایک روزتأخیراول به آقای همسر،بعدبه همه دوستای گل مهندسم تبریک میگم.دیروزنتونستم زیادنت گردی کنم!می بینم که کسی هم به یادمن نبوده!خیلی وقته مهندسم ها!چشمک

این روزهاتوی خونه خیلی کاردارم.اسفندماه وهزارتاکارواسه خانومها!اگه کم پیدام ببخشید.البته سعی میکنم بیام.بامن حرف نزن

نوشته شده در پنجشنبه ٦ اسفند ۱۳۸۸ساعت ٢:٤۳ ‎ب.ظ توسط صبا دل نوشته های شما ()


Design By : Pars Skin