حرفهای دلتنگی

* اگربتوانم درذهنم تجسم کنم وقلباًبه آن ایمان داشته باشم،می توانم به آن دست یابم.

* ترجیح میدهم قول نداده عمل کنم تااینکه قول بدهم وعمل نکنم.

* هیچ کس لیاقت اشکهای توراندارد و کسی که چنین ارزشی داردباعث اشک ریختن تو نمی شود.

-گابریل گارسیا-

* دوست واقعی کسی است که دستهای تورابگیرد،اماقلب تورالمس کند.

- گابریل گارسیا-

* هرگزلبخندراترک نکن،حتی وقتی ناراحت هستی!چون هرلحظه امکان داردکسی عاشق لبخند تو شود.

- گابریل گارسیا-

* توممکن است درتمام دنیافقط یک نفرباشی،ولی برای بعضی افرادتمام دنیاهستی.

- گابریل گارسیا-

* هرگزوقتت راباکسی که حاضرنیست وقتش راباتوبگذراند،نگذران ودرک این موضوع بستگی به درایت تو دارد.

- گابریل گارسیا-

* شایدخداخواسته است که ابتدابسیاری افرادنامناسب رابشناسی وسپس شخص مناسب را،به این ترتیب وقتی اورایافتی بهترمی توانی شکرگزارباشی.

- گابریل گارسیا-

* هرگزقدرت کلمات رادرالتیام وآشتی دادن رابطه ها،دست کم نگیر.

- جکسون براون-

* عادت کن چنان درحق دیگران خوبی کنی که هرگزنفهمندتوبودی.

- جکسون براون-

پ.ن:هربارکه جمله های طلایی رونوشتم،یکی ازدوستان ازم می خواست دوجمله هم ازاون بنویسم امادسته بندی جمله هااجازه نمیداد.حالادوجمله زیرازایشون هست.

---------------------

* دیوانه هم آدم است.                   -دیفالت-

* یک گرم باش،آدم باش.               -دیفالت-

 

نوشته شده در دوشنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸۸ساعت ۱٢:٢۱ ‎ب.ظ توسط صبا دل نوشته های شما ()


Design By : Pars Skin