حرفهای دلتنگی

* پلهای پشت سرت راخراب نکن.متعجب خواهی شداگربدانی که بارهاناچارخواهی شدازهمان رودخانه عبورکنی.

 اچ.جکسون براون - نکته های کوچک زندگی-

* به دنبال فرصت باش،نه امنیت.جای قایق دربندرگاه امن است امابتدریج کف آن خواهدپوسید.

 اچ.جکسون براون - نکته های کوچک زندگی-

* ارزش هرلحظه رابافکرکردن به لحظه بعدی ازدست نده.

 اچ.جکسون براون - نکته های کوچک زندگی-

* مراقب مشکلات بزرگ باش.آنهاگاهی درلباس فرصتهای بزرگ خودرانشان می دهند.

 اچ.جکسون براون - نکته های کوچک زندگی-

* وقتی ازتوتعریف می کنند،یک "متشکرم"صمیمانه،بهترین پاسخ است.

 اچ.جکسون براون - نکته های کوچک زندگی-

* وقتت رادرماتم گرفتن برای اشتباهات گذشته تلف نکن.ازآنهادرس بگیروبگذر.

 اچ.جکسون براون - نکته های کوچک زندگی-

* چه شریف است دل غمگینی که بادلهای شاددیگرآوازمی خواند.

جبران خلیل جبران - آوازهای دل پیامبر-

* زن می تواندبایک لبخندچهره غمگین خودرابپوشاند.

 جبران خلیل جبران - آوازهای دل پیامبر-

* دیوانه نیزدل وجانی موسیقایی دارد،فقط اینکه اوباسازی می نوازدکه قدری ازکوک خارج شده است.

 جبران خلیل جبران - آوازهای دل پیامبر-

* شایدزندگی آن جشنی نباشدکه آرزویش راداشتی،اماحالاکه به آن دعوت شده ای،تامی توانی زیبابرقص.

* خدابی نهایت است و لامکان و بی زمان.امابه قدرنیازتو فرودمی آید و به قدرآرزوی توگسترده است و به قدرایمان تو کارگشاست.

ملاصدرا

نوشته شده در سه‌شنبه ۱ تیر ۱۳۸٩ساعت ٢:٥٦ ‎ب.ظ توسط صبا دل نوشته های شما ()


Design By : Pars Skin