حرفهای دلتنگی

* آدم هایی که بجای فریاد،سکوت می کنند،بالاخره روزی بجای صبرکردن،دررابازمی کنندومی روند.

* آنچه راکه دوست داری بدست آور.وگرنه مجبورمی شوی آنچه راکه دوست نداری تحمل کنی.

* همیشه باورداشته باش که خداتورافراموش نمی کند.حتی اگرتواورافراموش کرده باشی.

 

 

پ.ن.1:به همه تون سرزدم.اماپرشین قاطی کرده.واسه بعضی هانتونستم نظربذارم.اماهمه روخوندم.

پ.ن.2:اوضاع کارهمونطوره.امادیگه عادت کردم.اونهاهم مجبورن عادت کنن!

شیفت نوشت!:امروز-28صفر-من شیفت عصربودم.الان اداره هستم وازهمینجاآپ کردم.برف شدیدی داره میادومن احساس خوبی دارم.

نوشته شده در چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸٩ساعت ۳:۱٢ ‎ب.ظ توسط صبا دل نوشته های شما ()

هرگززانونخواهم زد.حتی اگرسقف آسمان کوتاهترازقامتم شود

نوشته شده در دوشنبه ۱٥ آذر ۱۳۸٩ساعت ۱٢:۱۱ ‎ب.ظ توسط صبا دل نوشته های شما ()

توی آسمون ازیک ارتفاعی که بالاترمیری،دیگه هیچ ابری وجودنداره.

پس هروقت آسمون دلت ابری شد،بادنیانجنگ.فقط اوج بگیر.

نوشته شده در چهارشنبه ٥ آبان ۱۳۸٩ساعت ۱۱:٢٦ ‎ق.ظ توسط صبا دل نوشته های شما ()

* پلهای پشت سرت راخراب نکن.متعجب خواهی شداگربدانی که بارهاناچارخواهی شدازهمان رودخانه عبورکنی.

 اچ.جکسون براون - نکته های کوچک زندگی-

* به دنبال فرصت باش،نه امنیت.جای قایق دربندرگاه امن است امابتدریج کف آن خواهدپوسید.

 اچ.جکسون براون - نکته های کوچک زندگی-

* ارزش هرلحظه رابافکرکردن به لحظه بعدی ازدست نده.

 اچ.جکسون براون - نکته های کوچک زندگی-

* مراقب مشکلات بزرگ باش.آنهاگاهی درلباس فرصتهای بزرگ خودرانشان می دهند.

 اچ.جکسون براون - نکته های کوچک زندگی-

* وقتی ازتوتعریف می کنند،یک "متشکرم"صمیمانه،بهترین پاسخ است.

 اچ.جکسون براون - نکته های کوچک زندگی-

* وقتت رادرماتم گرفتن برای اشتباهات گذشته تلف نکن.ازآنهادرس بگیروبگذر.

 اچ.جکسون براون - نکته های کوچک زندگی-

* چه شریف است دل غمگینی که بادلهای شاددیگرآوازمی خواند.

جبران خلیل جبران - آوازهای دل پیامبر-

* زن می تواندبایک لبخندچهره غمگین خودرابپوشاند.

 جبران خلیل جبران - آوازهای دل پیامبر-

* دیوانه نیزدل وجانی موسیقایی دارد،فقط اینکه اوباسازی می نوازدکه قدری ازکوک خارج شده است.

 جبران خلیل جبران - آوازهای دل پیامبر-

* شایدزندگی آن جشنی نباشدکه آرزویش راداشتی،اماحالاکه به آن دعوت شده ای،تامی توانی زیبابرقص.

* خدابی نهایت است و لامکان و بی زمان.امابه قدرنیازتو فرودمی آید و به قدرآرزوی توگسترده است و به قدرایمان تو کارگشاست.

ملاصدرا

نوشته شده در سه‌شنبه ۱ تیر ۱۳۸٩ساعت ٢:٥٦ ‎ب.ظ توسط صبا دل نوشته های شما ()

* زیاده ازحدخود راتحت فشارقرارنده.بهترین چیزها در زمانی اتفاق می افتد که انتظارش رانداری.

* دوستان تازه پیداکن،اما دوستان قدیمی را عزیزبدار.

* هرگزاجازه نده کسی تو را افتان و خیزان ببیند.

* شریک زندگیت رابادقت انتخاب کن. ٩۵%خوشبختی ها و بدبختی های زندگیت ناشی ازهمین یک تصمیم خواهد بود.

* به افکاربزرگ فکرکن اما ازشادیهای کوچک لذت ببر.

* فراوان لبخندبزن.هزینه ای ندارد و ارزشش قابل تصور نیست.

* هرگزامید را از کسی سلب نکن.شاید این تنهاچیزی باشد که او دارد.

* سختگیر اما رقیق القلب باش.

* همواره دستی را که به سویت درازشده،بفشار.

* ازکسی که چیزی برای ازدست دادن ندارد،بترس.

 

- برگرفته ازکتاب نکته های کوچک زندگی:اچ جکسون براون-

نوشته شده در شنبه ٤ اردیبهشت ۱۳۸٩ساعت ۳:۱٠ ‎ب.ظ توسط صبا دل نوشته های شما ()

* اگربتوانم درذهنم تجسم کنم وقلباًبه آن ایمان داشته باشم،می توانم به آن دست یابم.

* ترجیح میدهم قول نداده عمل کنم تااینکه قول بدهم وعمل نکنم.

* هیچ کس لیاقت اشکهای توراندارد و کسی که چنین ارزشی داردباعث اشک ریختن تو نمی شود.

-گابریل گارسیا-

* دوست واقعی کسی است که دستهای تورابگیرد،اماقلب تورالمس کند.

- گابریل گارسیا-

* هرگزلبخندراترک نکن،حتی وقتی ناراحت هستی!چون هرلحظه امکان داردکسی عاشق لبخند تو شود.

- گابریل گارسیا-

* توممکن است درتمام دنیافقط یک نفرباشی،ولی برای بعضی افرادتمام دنیاهستی.

- گابریل گارسیا-

* هرگزوقتت راباکسی که حاضرنیست وقتش راباتوبگذراند،نگذران ودرک این موضوع بستگی به درایت تو دارد.

- گابریل گارسیا-

* شایدخداخواسته است که ابتدابسیاری افرادنامناسب رابشناسی وسپس شخص مناسب را،به این ترتیب وقتی اورایافتی بهترمی توانی شکرگزارباشی.

- گابریل گارسیا-

* هرگزقدرت کلمات رادرالتیام وآشتی دادن رابطه ها،دست کم نگیر.

- جکسون براون-

* عادت کن چنان درحق دیگران خوبی کنی که هرگزنفهمندتوبودی.

- جکسون براون-

پ.ن:هربارکه جمله های طلایی رونوشتم،یکی ازدوستان ازم می خواست دوجمله هم ازاون بنویسم امادسته بندی جمله هااجازه نمیداد.حالادوجمله زیرازایشون هست.

---------------------

* دیوانه هم آدم است.                   -دیفالت-

* یک گرم باش،آدم باش.               -دیفالت-

 

نوشته شده در دوشنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸۸ساعت ۱٢:٢۱ ‎ب.ظ توسط صبا دل نوشته های شما ()

* وقتی میتوانی باسکوت حرف بزنی،به پایه های لغزان واژه تکیه نکن.خیلی وقتهاسکوت برابرطلاست.

* برای آرزوهایی که می میرندسکوتی بایدکرد،سنگین ترازفریاد.

* آدمیزادهرچه انسان ترمیشود،چشم براه ترمیشودواین حقیقت زیبایی است که همواره می درخشد.

-دکترشریعتی-

* هیچ وقت خودت رابرای کسی شرح نده.کسی که تورادوست داشته باشدنیازی به این کارنداردوکسی که تورادوست نداشته باشدآنراباورنخواهدکرد.

* خداوندبه سه طریق به دعاهاجواب می دهد:

 - اومی گویدآری وآنچه میخواهی به تومی دهد.

 - اومی گویدنه وچیزبهتری به تومی دهد.

 - اومی گویدصبرکن وبهترین رابه تومی دهد.

* خداوندباتولدهرانسان به ماثابت می کندکه هنوزبه بشرامیدواراست.

* یادت باشدکه گفتن جمله "یکی ازهمین روزها" یعنی هیچ یک ازاین روزها!

* روزهای اضطراب آورکنونی،روزهای قدیمی خوب فرداخواهندبود.

* شکست،تنهایک چیزراثابت می کند:اینکه اراده وتلاشمان برای پیروزی کافی نبوده است.

* اگرکسی توراآنطورکه می خواهی دوست ندارد،به این معنی نیست که توراباتمام وجودش دوست ندارد.

- گابریل گارسیا-

نوشته شده در چهارشنبه ۱٦ دی ۱۳۸۸ساعت ٩:٥٤ ‎ق.ظ توسط صبا دل نوشته های شما ()

* بزرگترین خواننده،کسی است که سروده های سکوتمان را میخواند.

"ماسه وکف-جبران خلیل جبران"

* عشقی که درهرروزوهرشب،نونشود،دوام نخواهدیافت حتی اگربه پرستیدن منجرشود.

"ماسه وکف-جبران خلیل جبران"

* بخشش آن نیست که چیزی رابه من بدهیدکه نیازچندانی به آن ندارید.بخشش آن است که چیزی بدهیدکه به آن نیازمندترباشید.

"ماسه وکف-جبران خلیل جبران"

* فکرخدانزدهرانسانی متفاوت است وهیچ کس نمی تواندآیین خودرابردیگری تحمیل کند.

"جبران خلیل جبران"

* هنگام شادمانی به ژرفای دل خودنظرکنید.می بینیدکه شادمانی تان ازهمان سرچشمه جاریست که اندوهتان ازآن جاری بوده است وهنگام اندوه وغم بازبه ژرفای دلتان بروید.می بینیدکه به راستی گریه هایتان برای همانیست که روزی مایه شادیتان بوده است.

"جبران خلیل جبران"

*خداوندابه من آرامشی عطاکن که بتوانم بپذیرم آنچه رانمی توانم،شهامتی که تغییردهم آنچه راکه می توانم ودانشی که تفاوت آن دورابیابم.

"دکترشریعتی"

* حرفهایی هست برای نگفتن وارزش عمیق هرکسی به اندازه حرفهایی است که برای نگفتن دارد.

"دکترشریعتی"

* خدایاتقدیرم رازیبابنویس.کمک کن آنچه راکه توزودمی خواهی من دیرنخواهم وآنچه راکه تودیرمی خواهی من زودنخواهم.

* بزرگی میگه:من به خدانمیگم مشکلات بزرگی دارم،به مشکلات میگم خدای بزرگی دارم.

* من برنده ام!چون دستانم رابالامی برم ومطمئنم کسی دعای سرانگشتانم رااجابت می کند.

 

نوشته شده در دوشنبه ٩ آذر ۱۳۸۸ساعت ۱:٠۳ ‎ب.ظ توسط صبا دل نوشته های شما ()

* مردم همیشه چیزهایی که تومی گویی راباورندارند،اماهمیشه کارهایی که می کنی راباوردارند.

* سادگی وصداقت مسیری است برای شادمانی حقیقی ودرست.

* هیچ کس نمی تواندبه عقب برگرددوازنوشروع کنداما همه می توانند ازهمین حالاشروع کنندوپایان تازه ای بسازند.

* هزاران راه به خوشبختی منتهی می شود.اگریکی ازآنهامسدودشد،راه دیگری راانتخاب کنید.

* برقسمت خویش قناعت کردن نشانه بی نیازی است.

* آنچه درست است همیشه محبوب همگان نیست وآنچه که محبوب همگان است،همیشه درست نیست.

* بادمی وزد...می توانی درمقابلش هم دیواربسازی،هم آسیاب بادی.تصمیم باتوست.

* زیباترین حکمت دوستی،به یادهم بودن است،نه درکنارهم بودن.

* خوب گوش کردن رابیاموزیم.گاهی فرصتها بسیارآهسته در می زنند.

* ازانسانهاغمی به دل نگیرزیراخودنیزغمگینند.باآنکه تنهایندولی ازخودگریزانندزیرابه خودوعشق خودوحقیقت خودشک دارند.پس دوستشان بداراگرچه دوستت نداشته باشند.

نوشته شده در دوشنبه ٢٥ آبان ۱۳۸۸ساعت ۱۱:٤٤ ‎ق.ظ توسط صبا دل نوشته های شما ()

*برای زیستن دوقلب لازم است:

       - قلبی که دوست بدارد،قلبی که دوستش بدارند!

       - قلبی که هدیه کند،قلبی که بپذیرد! قلبی برای انسان!

                                                                "احمدشاملو"

 *هیچ صیادی درجوی حقیری که به گودال می ریزد،مرواریدی صیدنخواهدکرد.

                                                  "فروغ فرخزاد"

 *اگه یه روزشادبودی،آروم بخندتاغم بیدارنشه واگه یه روزغمگین شدی،آروم گریه کن تاشادی ناامیدنشه.

                                            "چارلی چاپلین"

 *لحظات شادی خداراستایش کن.لحظات سختی خداراجستجوکن.لحظات آرامش خدارامناجات کن ودرتمام لحظات خداراشکرکن.

 *کسی رابرای دوستی انتخاب کن که قلب بزرگی داشته باشه،تامجبورنشی برای اینکه درقلبش جابگیری، خودتوکوچک کنی.

نوشته شده در سه‌شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸۸ساعت ۱٢:٤۸ ‎ب.ظ توسط صبا دل نوشته های شما ()


Design By : Pars Skin