"هفت سین"های نوروزی سرسری برگزیده نشده اند.

نکته درخورنگرش درباره هفت سین های باستانی وکهن که اززمان باستان تاامروز،ازسوی نیاکان ما،برخوان نوروزی می نهادند ابن است که "هفت سین"ها بایددارای این پنج ویژگی باشند:

١- نام آنهاپارسی باشد.

٢- بابندواژه (حرف) سین آغازشود.

٣- دارای ریشه گیاهی باشد.

۴- خوردنی باشد.

۵- نام آنها از واژه های ترکیبی(مانند سبزی پلو،سیرترشی،سیب زمینی و...)ساخته نشده باشد.

بانگرش به پنج بندبالا،می بینیم که "سیب،سیر،سماغ،سرکه،سمنو،سبزی(یاسبزه) وسنجد"همه دارای این پنج ویژگی هستند.براین پایه:

- سنبل وسکه،نه خوراکی است ونه پارسی،تازی است.

بانگرش به آنچه که آمد،دربیست میلیون واژه های پارسی،نمی توان هشتمی رابرای هفت سین نوروزی پیداکردکه دارای این پنج ویژگی باشند.

درپایان باید افزودکه هریک ازسین های هفت سین،نمادیکی ازسپنتاهای(هفت ابرفرشته)کیش زرتشت است.

**سیر،نماد اهورا مزدا

**سبزه،فرشته اردیبهشت نمادآبهای پاک

**سیب،فرشته سپندارمذ،فرشته زن،نمادبارداری و پرستاری

**سنجد،فرشته خورداد،نماددلبستگی

**سرکه،فرشته امرداد،نمادجاودانگی

**سمنو،فرشته شهریور،نمادخواربار

**سماغ،فرشته بهمن نمادباران

************************************************

پ.ن.١:سماغ واژه پارسی است و نباید با بند واژه "ق" نوشته شود.

پ.ن.٢:متن فوق نوشته دکترناصرانقطاع است.

 

/ 0 نظر / 32 بازدید