"آرام ولی مصمم"

دوقطره آب اگرکنارهم قراربگیرندچه می کنند؟

- آنهاتصویرقطره دیگررادرخوددیده وبه هم می پیوندندویک قطره بزرگترتشکیل می دهند.

اگردوقطعه سنگ به هم نزدیک شوندچه می شود؟

- شایدآنهاتصویرسنگ دیگرراتاحدودی درخودببینند،اماهرگزباهم یکی نمی شوند.

هرچه سخت تروقالبی ترباشید،فهم دیگران برایتان مشکل تر ودرنتیجه احتمال بزرگترشدنتان نیزکاهش می یابد.

اگرسنگی ازکوه سرازیرشودوبه مانعی برخوردکندچه می کند؟

١- اگرمانع کوچک باشدازروی آن عبورمی کند.

٢- اگرمتوسط باشدآنرادرهم می شکند.

٣- اگربزرگترباشد،پشت آن می ایستدتاتقدیربعدی چه باشد.

اماآب چه می کند:

ابتداسعی میکندمانع راباخودهمراه کند.اگرنتوانست آنگاه بدون دردسربه دنبال فرارازکوچکترین روزنه می گرددواگرنتوانست صبرمیکندتابه اندازه کافی قوی شود،آنگاه یاازروی مانع عبورمیکندویامانع رادرهم می شکند.

آب درعین نرمی ولطافت درمقایسه باسنگ به مراتب سرسخت ترودررسیدن به هدف خودلجوج ترومصمم تراست.سنگ پشت اولین مانع جدی می ایستدولی آب راه خود را به سمت دریا می یابد.درزندگی بایدمعنای واقعی سرسختی واستواری ومصمم بودن رادردل نرمی وگذشت جستجوکرد.

گاهی لازم است کوتاه بیایی.گاهی نگاهت رابه سمت دیگران بدوز.صبوربایدبوداماهمیشه مصمم.

/ 38 نظر / 21 بازدید
نمایش نظرات قبلی
زهره

قربونت برم صبا جونم که همیشه روی دوستی و کمکت حساب می کنم مرسی عزیزم [ماچ][ماچ][بغل]

گلی

سلام صبا جونم مطلبت اینقدر جالبه که من هروز میام ودوباره مرورش میکنم.[ماچ]

آرام

آب راه خود را به سمت دریا پیدا میکند.[چشمک]

رضا پذیرایی

سلام دوست ارجمند خواندمت زیبا بود در ضمن با شعری به روزم

رضا پذیرایی

سلام دوست ارجمند خواندمت زیبا بود در ضمن با شعری به روزم

رضا پذیرایی

سلام دوست ارجمند خواندمت زیبا بود در ضمن با شعری به روزم

سایه سپید

صبا جون...جالبیش اینجاس که همه هم یه حس داشتن.....خوندی کامنتای بقیه رو؟! چرا حس ما آدما اشتباه نمی کنه؟!

سایه سپید

یه کاسه ای زیر نیم کاسه س....باید ته توش رو در بیارم!!!!!!!!![نیشخند] تازه موندم چرا خواهرش فقط منو آگاه کرده........چرا پیش بقیه نرفته....بقیه ی لینکش....آخه رفتم و به بقیه سر زدم ببینم اونجاها هم خبر داده!!!!!!!!!!!

سایه سپید

تنها جایی که می تونستم از رها و واقعیت اون پست خبردار شم سر زدم.....یعنی دوست صمیمی ش...هم کلاسی ش...اونم تایید کرده رفتنشو.....دیگه واقعا هیچی ندارم بگم....احساس همه ی ما یعنی اشتباه می کنه؟!نمی دونم.......خیلی ها گفتن حس می کنن واقعیت نباشه...خودمم همینو حس کردم...ولی دوستش براش پست گذاشته.....و این یعنی رها رفته...با همه ی تناقضاتش

سایه سپید

حالا با دوستش حرف می زنم....این چند روز آن نشده که باهاش حرف بزنم.......