# مناسبتها

"روزشکفتن غنچه زندگی من"

ای عاشقانه ترین،فصل خجسته میلادت،جشن تمامی اختران است.   جشن درخت وسبزه ودریاست.   ای ازتبارروشن خورشید،ای امید،   تاصدبهارخرم دیگر،   پیوسته خوب وخوش باشی   واین جشن شادتولد،درامتدادبودن ... ادامه مطلب
/ 35 نظر / 24 بازدید

"سال نو مبارک"

دوستهای خوبم، درآستانه شکفتن،درباغ بلوغ فروردین،کنارسنجدوسوسن،درجوارآینه،درافق نمناک وحضورگلهای رنگارنگ،همراه باموسیقی چشمه ساران،نوای مرغان،عطریاس ومیلادگل مریم،جشن گلخانه صمیمی،شیطنت ماهی سرخ،بوی عود،هیاهوی بچه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 28 بازدید

عیدتون مبارک!

برادر!چراغهارابایدروشن کرد.من ازتوبرای طلوع بیتاب ترم. بگذاراین "مذهب جادو" درروشنی بمیردتا"مذهب وحی"راببینیم. چهره "علی "درروشنایی،زیباوخدایی است.به توومن-مذهبی وبی مذهب-هردو،علی رادرتاریکی نشان داده ... ادامه مطلب
/ 24 نظر / 14 بازدید